BELEID EN

FINANCIën

Save a Child's Heart is een internationale non-profit organisatie met als doel de zorg te verbeteren voor kinderen met een hartaandoening.

Beleidsplan 2021-2023

Save a Child’s Heart is een internationale non-profit organisatie. Ons doel is de zorg te verbeteren voor kinderen met aangeboren hartaandoeningen uit ontwikkelingsgebieden waar faciliteiten voor diagnostiek en behandeling niet beschikbaar zijn. De hulp is drieledig.

1. De bij Save a Child’s Heart betrokken artsen verrichten diagnostiek en behandelen geselecteerde kinderen met congenitale hartafwijkingen in Wolfson Medical Center in Holon, Israël. Save a Child’s Heart brengt ouders, verzorgers en patiënten voor operatieve ingrepen naar Israel. Zij verblijven voor en na de operatie in een speciaal hiervoor ingericht huis.
2. De stichting voert lokale medische missies uit om kinderen met hartafwijkingen in ontwikkelingsgebieden op te sporen en te selecteren.
3. Save a Child’s Heart leidt artsen op uit gebieden waar weinig medische voorzieningen zijn. Deze medici kunnen daarna in hun eigen land kinderen met congenitale hartafwijkingen (met behulp van niet-invasieve technieken) behandelen.

Inleiding

De stichting Save a Child’s Heart Nederland is opgericht op 27 juni 2008 en is met ingang van 3 juli 2008 opgenomen in de KvK onder nummer 32137248. Save a Child's Heart Nederland beheert een (Euro) bankrekening met als IBAN: NL25RABO0321440242. Het RSIN nummer van de stichting is 819643452.

Save a Child’s Heart Nederland is gevestigd in Amsterdam en is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met als doelstelling de activiteiten van Save a Child’s Heart in Israel te ondersteunen. Dat doen wij door:
- fondsen voor Save a Child’s Heart te werven in Nederland.
- het vergroten van de naamsbekendheid van de wereldwijde organisatie.
- een bijdrage te leveren aan de missie en visie van Save a Child’s Heart.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit 7 leden die zo vaak als nodig vergaderen, maar tenminste twee keer per jaar. De statutaire bestuurders zijn: Caren Pardovitch (voorzitter), Emma Oostenbroek (vice-voorzitter), Tim Krengel (penningmeester), Margot Ermia (secretaris) en leden Heleen Rijkens en Lars van Susteren.

De bestuursleden zijn onafhankelijk en ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Het bestuur voorziet zelf in ontstane vacatures en benoemt een voorzitter uit zijn midden. Het bestuur wordt in de uitvoering van diverse activiteiten en evenementen ondersteund door vrijwilligers, met name door  een groep van jonge mensen onder de naam Young Leadership. De laatste groep is actief online en offline. Zij onderhouden de contacten en organiseren activiteiten met studenten en ‘young professionals’.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van (het bestuur van) de stichting bestaan uit het ophalen van fondsen ten behoeve van de stichting, het organiseren van activiteiten met een fondsenwervend karakter en het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting door publicaties via online en offline kanalen.

Fondsenwerving

De fondsenwerving is in beheer bij het bestuur. Het vermogen van de stichting kan groeien door donaties, opbrengsten van activiteiten, legaten, schenkingen en erfstellingen. Het bestuur is verantwoordelijk voor actieve fondsenwerving. Na afloop van het boekjaar stelt het bestuur de jaarrekening op die wordt gepubliceerd op de website van de stichting (www.saveachildsheart.nl). De stichting voert één bankrekening die wordt beheerd door de penningmeester met controle door een ander bestuurslid (four eyes principle).

Communicatie

Om de fondsenwerving te ondersteunen en het doel meer bekendheid te geven, communiceren wij via flyers, eigen netwerken, een nieuwsbrief en social media kanalen met geïnteresseerden. Tevens geven wij interviews en zetten wij onze goodwill ambassadeurs hiervoor in. In enkele gevallen gaat het om betaalde PR, hoewel wij ernaar streven om alle media aandacht gratis te krijgen.

Bestedingsvermogen

Tenminste één keer per jaar beslist het bestuur welk bedrag van de opgehaalde gelden naar de bankrekening van Save a Child’s Heart in Israël wordt overgemaakt. Wij hanteren de regel dat wij minimaal een bedrag van Euro 20.000 achterhouden ter financiering van op handen zijnde activiteiten en evenementen die de doelstellingen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het voldoen van betalingen aan gehuurde locaties, het voldoen van onderhoudskosten van de website en bank gerelateerde kosten.


Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur van stichting Save a Child’s Heart Nederland op 30 december 2020.

hartverwarmende samenwerkingen

START EEN SPONSORACTIE